Bilgi İletişim ve Teknolojileri Kullanımı

Yazar: Sinem A. | 21.04.2021 - 7 dakikalık okuma. Görüntülenme: 203
Bilgi İletişim ve Teknolojileri Kullanımı
T eknolojinin eğitimde kullanımı hakkında uluslararası alanda yazılan makalelerden bazı kesitler. Bilim ve teknolojik gelişmelere eğitim ve öğretmenler nasıl ayak uydurmalıdır

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında bilim ve teknolojik anlamda sürekli olarak yenilenme gerçekleşmektedir. Bu sürece ayak uydurmak için bireylerin özelliklerini geliştirmesi ve değişime uyum sağlaması gerekir. Eğitimin amacı tüm dünyada bilinçli, çağa ayak uydurabilen, topluma faydalı, çağın gerekliliklerini yerine getiren, bilgili bireyler yetiştirmektir (Çelikten, Şanal ve Yeni, 2005). Ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok ülkenin eğitime verilen önem ile refah düzeyini ileriye taşımayı çalıştığını görüyoruz. “Eğitimin temel amacı kültür nakli ve daha önemlisi toplumu, arzulanan bir geleceğe götürmektir” (Büyükdüvenci, 1987:2). Ataş ve Gündüz (2019) ülkemizin eğitim alanında teknolojik yenilikleri kullanımında niceliksel anlamda gelişimini gerçekleştirmiş olduğunu ancak niteliksel alandaki gelişime ihtiyaç duyduğunu belirtmişlerdir. Teknolojinin iş hayatında ve istihdamda artan ehemmiyeti, eğitmenlerin teknolojiyi öğrenme-öğretme uygulamalarına harmanlamasını giderek daha önemli hale getirmiştir.

Toplum açısından, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) hem insanlar hem de toplumlar için yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynadığını, önemli sosyal, ekonomik ve kültürel değişimlerin yaşanmasına destek olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, Avrupa Birliği, BİT alanında öğretmenlerin eğitim ve okuryazarlık ihtiyacını savunan 'Avrupa ve Dünya Bilgi Toplumu' raporunda açıkça belirtildiği gibi, 1993'ten beri eğitime vurgu yapmaktadır (Fernández-Batanero, 2020).

Eğitim sisteminde müfredat, materyal ve teknoloji alanlarında çeşitli reformların ve iyileştirmelerin başarısı büyük ölçüde öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki yeteneklerine, görüşlerine ve taahhütlerine bağlıdır (Gökbulut, 2019).

Her devlet eğitim kalitesini artırmak için eğitime dair geliştirici ve düzenleyici planlamalar yapıp uygulamaya koymaktadır (Duran, Kurt ,2019). Gelecekte hangi aşamaya gelmek istediğini de Ziya Selçuk 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde belirtmiştir. Çağa ayak uyduran, ülkeyi ileri seviyelere taşıyabilecek, çağın gerektirdiği gelecek becerileri ile donatılmış bireyler yetiştirmek amacı ile 28 Ekim 2018’de Ziya Selçuk tarafından 2023 Eğitim Vizyon Belgesi açıklanmıştır. Bu belgede pek çok hedef belirtilmiştir. Farklı etkenler ile dijital içerik oluşturmayı ve bunun için de teknolojiyi daha etkin kullanmayı hedeflemişlerdir. Aynı kapsamda öğretmenler için yatay ve dikey kariyer uzmanlık alanlarının yapılandırılacağına değinilmiştir (MEB, 2018).

Ulusal dijital içerik ve arşivini oluşturmak, içeriklerin geliştirilmesini desteklemek için ülke genelinde içerik geliştirme ekosistemi kurmak, kurulan bu ekosistemin yaygınlaştırılması içeriklerin etkin şekilde kullanılmasını sağlamak için öğretmen yetiştirmek ve tüm okullarda yaygınlaşmasını sağlamak, basılı materyalleri dijital materyaller ile bağdaştırmak ve eğitimcilere bunların kullanımına dair destek materyal hizmeti sunmak, dijital materyallerin ana materyal olarak kullanılmasını sağlamak, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyiminin yaşanması amacı ile platformlar hazırlamak, PISA gibi uluslararası sınavda başarının ölçülmesi için dijital ölçme materyalleri geliştirmek, öğrenme süreçlerinde dijital içerik hazırlanması ve becerilerin geliştirilmesi amacı ile kurulacak ekosistem kapsamında belirlenen hedeflerdir. Öğrencilerin bilişimle üretim becerisi kazanmalarına yönelik kodlama, 3D tasarım ve farklı bilişim etkinlikleri yürütülmesi planlanan bu belgede öğretmen eğitimine önem verilmektedir. Bu bağlamda ders öğretmenlerine disiplinler arası projeler, 3D tasarım ve akıllı cihaz gibi alanlarda atölye eğitimleri verilmesi hedeflenmektedir (MEB, 2018).

İpucu: 3DS Max özel ders 3D tasarım dersleri alabileceğiniz ozeldersalani.com'da onlarca öğretmen bulunmaktadır. Linkten öğretmenleri inceleyebilir ve en uygun öğretmenle derslere başlayabilirsiniz :) 

Yeniliklerin araştırılması, üretilmesi, takip edilmesi ve donanımlı gelecek becerileri kazanmış bireyler yetiştirmek için kendini geliştirmek öğretmenlerin sorumluluğundaki öğrencilere sunduğu imkanların artmasına yardımcı olacaktır. Eğitim uzun bir süreçtir ve hemen dönüt almak beklenmemelidir. Tüm hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için eğitim sisteminin amaçlarını yöntemler ile senkron haline getirmesi gerekir (Duran, Kurt, 2019).


 

Bir toplumun gelişmesinde önemli bir role sahip olan eğitimin, dünya üzerindeki değişimlerle beraber geliştirilmesi, yenilenmesi gerekir. Bunun için geleceğe hazır bireylerin yetiştirilmesi 21. yüzyıl becerileri ile donatılması ve yeni bir içerikle yetiştirilmesi şarttır. Geleceğe uyum sağlamak ve hazır olmak için durum analizinin de çok iyi yapılması gerekmektedir (Topçu Türk, 2020).

Öğretmen, öğrencilerin öğrenme sürecinde insanlık bilinci kazandırmak, sürekli gelişen çevresinde ekip olma ve güven duygusunu benimsemesi için yönlendirici olmalıdır ve bu aşamada süreçleri yönetmek değil aynı zamanda planlamaların yapılması da önemlidir (Engin, Çetin, Uysal, Özen, 2018).

Öğretmenler, en iyi öğretim uygulaması olarak öğrenci katılımını teşvik etmek, 21. yüzyıl becerilerini öğretmek, güncel kalmak, uygulamalı etkileşimli öğrenme, öğretim yöntemlerini değiştirmek, laboratuvarlar ve gösteriler gerçekleştirmek gibi çeşitli nedenlerle teknolojiyi öğretim ve öğrenmeye entegre etmelidir. Öğretmenlerin öğrencilere eğitim teknolojilerini entegre etmek için en iyi öğretim uygulamalarını teşvik edecek şekilde zamanında ve ilgili müfredatla etkileşime girerek dijital akıcılıkla ulaşmalarına olanak tanımalıdır. Teknolojinin sınıfa başarılı bir şekilde entegre edilmesi, teknolojinin öğrencinin öğrenmesiyle ilgili algılanan ilgisine ilişkin öğretmenlerin inançlarına, değerlerine ve tutumlarına bağlıdır (Hechter, Phyfe, Vermette, 2012).
 


Teknolojinin eğitim ve öğretim ortamına entegre edilmesiyle tüm sorunların çözülebileceği anlamına gelmez. Burada önemli olan, öğretmenin sınıf ortamındaki davranışı ve teknoloji entegrasyonudur (Dikmen ve Demirer, 2016). Öğretmen yetiştirme programlarında uygulama ve araştırma çalışmaları, öğretmen adaylarının alanlarına teknolojinin etkili entegrasyonu hakkındaki bilgilerini derinleştirmelerini sağladıkları için önemli görülmektedir (Baran, Canbazoğlu-Bilici, 2015; akt. Turgut, Başparmak, 2019).

Çeşitli teknolojilerin kullanılmasıyla internetin güvenli kullanımının artırılması, iyi, kötü vb. konularda karar verebilmek için tasarlanmış beceriler çalışmanın yanı sıra; bireylerin karşılaştığı sorunları çözmede dijital becerileri önem arz etmektedir. Bilgi çağında eğitimin gerçekleştirilmesi öğrenmeye yöneliktir, süreklidir, yaşam boyu sürer ve konum ile sınırlı değildir. Eğitim sistemimizin teknoloji tabanlı ekipmanlarla donatılması gerekmektedir. Sanal ortamda öğrenmek için gerekli teknik altyapı donanımları, ülkemize özgü modeli olan yaratıcı unsurları ön plana çıkaracak ve teşvik edecek bir yapıda düzenlenmelidir (Göldağ, Kanat, 2017).

Eğitim teknolojisi standartlarının sağlanması, bilgi çağında beklenen temel becerilerin kazanılmasında etkili görünmektedir. Teknolojinin sınıf içi öğrenme etkinlikleri, problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, proaktif ve bağımsız öğrenenler ile birleştirilmesi ve öğrencilere hayat boyu öğrenmede ifade edilen becerilerin kazandırılması ile elde edilebileceği öne sürülmüştür ancak dijital okuryazarlık ile tek başına bunun mümkün olmayacağı ileri sürülmüştür (Demiraslan, Usluel, 2005)

İpucu: ozeldersalani.com'da Eğitimde Teknoloji Kullanımı dersleri veren yüzlerce öğretmen bulunmaktadır. Eğitimde teknoloji kullanımı konusunda destek almak isteyenler linkler öğretmenlerimize ulaşabilir ve ders talebi oluşturabilirler. 


Teknolojinin eğitimde kullanımının onlarca yıldır ulusal, eyalet ve yerel düzeyde teşvik edilmesine rağmen, çoğu okuldaki sınıf uygulamaları 20. yüzyılın ortalarından çok az değişmiştir. Teknoloji ile öğretmen uygulamalarına ilişkin yakın zamanda yapılan büyük ölçekli ulusal anketler, öğretmenlerin teknolojiyi 2005 ile 2007 arasında kendi çalışmalarını destekleyen bir üretkenlik aracı olarak kullanımında bir artış bulmuş, ancak bu süre zarfında öğrenciler için teknoloji tabanlı öğrenme etkinliklerinin öğretmen tarafından kullanılması düzeyinde artış olmamıştır (Bakia, Means, Gallagher, Chen, & Jones, 2009. akt., Means, 2010).

Bates, dijital çağdaki öğrenicilerin belirli becerilere sahip olması gerektiğini iddia etse de bu sorumluluğu yüksek öğretim kurumlarında üstlenmekte ve pek çok beceriyi öğrencilere kazandırmanın önemini vurgulamaktadır (Bates, 2016).

Öğrencileri yaşama hazırlayan eğitim kurumlarının, hızla gelişen teknoloji kullanımını da öğrencilere öğretmeleri gerekir. Eğitimde teknolojinin kullanılması ile hedeflerin net bir şekilde belirlenmesi, eğitimcilerin dikkatli bir şekilde bu yeterliliklere sahip olmasının sağlanması, materyallerin de titizlikle hazırlanması ve seçilmesi gerekmektedir (Akkoyunlu 1995). Dijital çağda bireyler arasında eğitim seviyesine ve dijital becerilere yetkin olmayan önemli bir genç topluluk vardır (Bennet vd. 2008, akt., Ardıç, Altun, 2017).

Öğretmenlerin teknolojiyi öğretimlerine entegre etmeleri için, kendilerinin ve yöneticilerinin teknoloji entegrasyonunun önündeki ortak engelleri anlamaları gerekir. Özellikle teknoloji entegrasyonunun neden olduğu değişikliklere hazırlıklı olmaları gerekmektedir (Dias, 1999).

Etiketler

Yazar

Sinem A.

Bilgisayar Öğretmeni / Kodlama ve Robotik Öğretmeni / Bilişim Teknolojileri ve YazılımAnaokulu, İlkokul ortaokul ve lise öğrencilerinin kodlama ile daha analitik düşünebilmesi v...

Benzer Yazılar
Canva Nedir? Nasıl Kullanılır?

Canva Nedir? Nasıl Kullanılır?

Canva kolay bir şekilde dilediğin şekilde afiş, poster, albüm, sunum yapmanız için tasarlanmış mükemmel bir programdır.

Eğitimde Sosyal Medya Kullanımı

Eğitimde Sosyal Medya Kullanımı

Günümüzde Web 2.0 teknolojisi hızlıca ilerliyor bunun sonucunda her bireyin en az bir tane sosyal medya adresi bulunmaktadır.

Teknolojinin Eğitimdeki Yeri ve Önemi

Teknolojinin Eğitimdeki Yeri ve Önemi

Teknolojinin eğitimde en etkili şekilde kullanılması ve teknolojinin eğitimdeki önemi

Youtube’un Eğitimde Kullanımı

Youtube’un Eğitimde Kullanımı

Youtube’un eğitimde kullanımı ve eğitimsel açıdan youtube'un faydaları!

Yorumlar (0)
Makaleyi beğendin mi ?
Özeldersalanı Logo
350+ kategoride 35.000+ öğretmen, hemen ders al! İlk dersin ücretsiz 😍
hemen ders al!
İlk dersin ücretsiz 😍
Öğretmen Bul